Aplicar i donar impuls a la implantació dels Camins escolars

Acció iniciada a través del Projecte Educatiu de Ciutat i dels pressuposts participatius. L'acció inclou disseny i implementació de mesures amb tots els centres escolars del municipi, especialment els centres on el PEC encara no té actuacions. L'acció requereix un estudi previ per avaluar la experiència previa i analitzar el pressupost i el calendari d'intervencions futures. És una acció coordinada de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania amb l'Àrea de Territori, amb el suport i l'assessorament tècnica de la Diputació de Barcelona.

0.00%

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable

Caràcter