Millorar el sistema d'ajudes i subvencions dirigides a les entitats del municipi.

100.00%

Fases:

100.00%

Calendarització

Data d'inici prevista:
01/01/2024
Data de fi prevista:
31/12/2024
Data d'inici real:
14/05/2023
Data de fi real:
10/04/2024
Observacions:

A mitjans de 2023 s'inicien les reunions internes de treball per plantejar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitades per l’Ajuntament d’Esparreguera en matèria de foment d’activitats de cicles de vida, cultura, educació, esports, igualtat i diversitat, promoció econòmica i serveis socials, període 2024-2027, atès que les vigents finalitzaven el mes de desembre de 2023.

Entre les novetats incorporades se'n destaquen les següents:

  • Homogeneïtzació de les línies de foment.
  • Autovaloració dels criteris  d'atorgament distingint entre criteris generals comuns a totes les línies de foment i criteris específics de l'activitat per la qual es sol·licita subvenció.
  • Pagament avançat del 50% com a mesura de foment de l'associacionisme.
  • Individualització de les activitats.
  • Incorporació de nous programes.
  • Concreció del sistema de puntuació i automatització del mateix.
  • Simplificació de formularis.

A finals de desembre de 2023 es realitzen trobades amb les entitats del municipi i amb les direccions dels centres educatius per presentar la nova proposta i se'n recullen les diferents aportacions.

El 28 de febrer de 2024 el Ple de la Corporació aprova inicialment el text de les bases el qual es sotmet a exposició pública quedant aprovat definitivament el dia 10 d'abril de 2024.

Objectius de Desenvolupament sostenible

Àrea responsable