Àrea de Presidència i Bon Govern

26 projectes

0%

Crear el Comissionat d'Agenda Urbana

0%

Preparació del nou Pla Local de Seguretat per a la seva aprovació al 2027

0%

Realitzar formacions en igualtat de gènere i LGTBI per als càrrecs electes, el personal de l'Ajuntament, la plantilla de la policia local, la ciutadania i les entitats de la Vila

0%

Implantar un nou sistema de votació telemàtica per al seu ús en les sessions d'òrgans col·legiats

0%

Restabliment de la revista municipal en suport paper

0%

Reprendre les sessions de civisme i convivència a les escoles de primària del municipi

0%

Posada en marxa del butlletí electrònic municipal

0%

Creació de dues noves cartes de serveis

0%

Implantar una solució informàtica per a la gestió i recaptació de tributs i el seu pagament en línia

0%

Creació de la Governança de la Colònia Sedó segons les conclusions de l'Agenda Urbana

0%

Desplegar el Pla Local de Seguretat 2022-2026

0%

Redacció i aprovació del reglament de mitjans de comunicació municipals

0%

Revisar i actualitzar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

0%

Realització de noves edicions de Pressupostos participatius, estudiant la vinculació dels mateixos als diferents espais de participació establerts (comissionats, taules participatives, etc.)

0%

Permetre la consulta i descàrrega en línia del volant de padró individual des de la Carpeta Ciutadana

0%

Posada en marxa del servei de podcast i remodelació del servei de Ràdio municipal

100%

Avaluar el desplegament de les mesures del Pla d'Acció de l'AUE incloses en aquest PAM i publicar-ne els resultats periòdicament

0%

Facilitar la consulta, el seguiment i la difusió dels Plans Locals Sectorials a través de l'eina web municipal

0%

Actualitzar el conveni de la Policia Local d'Esparreguera i Mossos d'Esquadra

0%

Diagnosticar i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana

0%

Instal·lació d'un sistema de gestió de cues a l'OAC de Territori i Sostenibilitat integrat amb la seva cita prèvia

100%

Creació d'un espai web on es pugui consultar el desenvolupament de les inversions i plans municipals

0%

Realització de campanyes de sensibilització en matèria de civisme

0%

Implantar una nova solució per a la gestió de les incidències en els edificis municipals i via pública

0%

Creació d'una nova Intranet corporativa com a eina fonamental per a una millor coordinació i comunicació interna de l'organització

0%

Ampliació de la xarxa de tòtems digitals interactius