Àrea de Territori i Sostenibilitat

46 projectes

0%

Estudiar la implementació de sistemes fotovoltàics en edificis municipals

0%

Instal·lar punts de càrrega per a vehicles elèctrics

0%

Implementar el sistema de control via xip als contenidors per a la recollida selectiva de residus

0%

Establir un protocol intern per comunicar a la ciutadania de forma ràpida situacions amb afectacions socials, de trànsit o perill

0%

Redactar i aprovar un pla de manteniment i millora de polígons d'activitat econòmica

0%

Crear un espai d'agility caní al barri del Castell

100%

Crear l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per a oferir assessorament en matèria urbanísitca i donar suport a la sol·licitud de subvencions supramunicipals en matèria d'assessorament energètic

0%

Seguir avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública

0%

Establir les bases per a la futura prestació del servei d'aigua i valorar l'estat de l'actual concessió

53%

Obtenir la titularitat de la Casa de l'Amo a la Colònia Sedó i promoure una consulta pública per a estudiar-ne els possibles usos

0%

Renovar el sistema de clavegueram dels barris de Mas d'en Gall i Can Rial conjuntament amb l'ACA

0%

Expropiar els jardins de Cal Marimon i redactar el corresponent projecte per obrir aquesta zona a la ciutadania

0%

Implementar la Llei de Benestar Animal a nivell local

0%

Estudiar la millora de la gestió de l'aigua als edificis municipals

0%

Redactar i aprovar el nou Pla Local de Mobilitat

0%

Millorar i modernitzar el Parc de la Vila

0%

Realitzar un projecte público-privat per a rehabilitar l'antiga Caserna i destinar-la a pisos tutelats i a espais polivalents per a entitats

0%

Redacció del Pla director per la gestió manteniment i promoció de l'esglèsia de Santa Maria del Puig

0%

Estudiar la forma de gestió més addient pel cementiri municipal i adequar-hi la normativa municipal

0%

Redactar el Pla Director d'Equipaments Municipals

0%

Implementar un nou contracte de neteja viària dimensionat a les necessitats actuals d'Esparreguera

0%

Dissenyar i implementar la xarxa de carrils bici en el nucli urbà d'Esparreguera

0%

Revisar i actualitzar el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

0%

Realització de noves edicions de Pressupostos participatius, estudiant la vinculació dels mateixos als diferents espais de participació establerts (comissionats, taules participatives, etc.)

53%

Rehabilitar la Casa dels Mestres i l'Escola de les Monges per a centralitzar el servei d'atenció a les persones

0%

Aplicar criteris de sostenibilitat mediambiental a les properes intervencions a realitzar en parcs i jardins

0%

Crear una unitat operativa per a l'execució de petites tasques de manteniment de la via pública

57%

Redactar i tramitar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la seva aprovació definitiva

18%

Rehabilitar l'antic Mercat Municipal perquè esdevingui un equipament polivalent entre usos culturals, comercials, turístics i de suport a l'emprenedoria

0%

Diagnosticar i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana

0%

Realitzar formacions en educació ambiental a les escoles i instituts

0%

Implementar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

0%

Elaborar el reglament regulador de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos d'aigua en situació de sequera

0%

Executar el Pla d'Obres de Millora Urbana, que inclou la renovació de l'asfaltat i l'enllumenat públic així com la supressió de barreres arquitectòniques

0%

Mantenir l'execució de les franges perimetrals i establiment de les corresponents taxes

0%

Implantar una nova solució per a la gestió de les incidències en els edificis municipals i via pública

0%

Implementar mesures de pacificació del trànsit a l'illa de vianants per a fer-la un espai de passeig segur i agradable

0%

Instal·lar els sistema de càmeres de seguretat de lectors de matrícules a les entrades de la Vila i a les de l'Illa de vianants

0%

Adquirir pisos per destinar-los a casos d'emergència habitacional i víctimes de la violència de gènere

0%

Ampliar la Plaça del Centre i realització d'un refugi climàtic

0%

Aprovar l'adequació de l'ordenança de mobilitat als nous sistemes de seguretat existents al municipi

0%

Elaborar l'estudi i disseny de la renovació de les avingudes Francesc Macià i Francesc Marimon

0%

Executar el projecte d'inversions de la Residència Municipal de Can Comelles

0%

Executar les obres de rehabilitació del Camp d'Esports Municipal

41%

Renovar els jocs infantils dels diversos parcs d'Esparreguera

7%

Definir les tasques de manteniment de les escoles primàries públiques així com establir la seva periodicitat